Калкулатор за промяна предназначението на земеделска земя

Проблеми при присъединяването и узаконяването на централи, използващи енергията на Възобновяемите Енергийни Източници.

Модератори: Mateev, Admin

Калкулатор за промяна предназначението на земеделска земя

Мнениеот Miro » 18.03.2009 16:21

Тука намерих много приятен калкулатор за изчисляване на държавните такси при промяна на предназначението на земеделска земя.

http://law.dir.bg/reference.php?f=ttppzz02
Miro
 
Мнения: 1178
Регистриран на: 25.09.2007 13:37
Местоположение: гр. Бургас

Благодаря ти!

Мнениеот lilo4 » 18.03.2009 18:57

Благодаря ти , Миро, това е много добра информация!!! Поздрави и успехи!
Аватар
lilo4
 
Мнения: 23
Регистриран на: 15.01.2009 10:45
Местоположение: Sofia

Мнениеот Mateev » 19.03.2009 00:21

За да не се изгуби линка в бъдеще, реших да копирам текста:

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(приета с ПМС No 112 от 2002 г.; обн.,ДВ,бр.56 от 7 юни 2002 г.; изм.,бр.10 от 6 февруари 2004 г.)

Раздел I
Общи положения
Чл.1. С тарифата се определя размерът на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.
Чл.2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.
Чл.3. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.


Раздел II
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Чл.4. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ,бр.90 от 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно функционалния тип на населеното място, определен по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Чл.5. (1) Размерът на таксата се определя по формулата:


Т = СББ x Кплощ x Кфт x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кфт - коефициентът за функционалния тип на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл.6 и 7:
а) при площ до 5 дка включително - 2,00;
б) при площ от 5 до 10 дка включително - 2,50;
в) при площ от 10 до 20 дка включително - 3,00;
г) при площ над 20 дка - 3,50;
2. за обектите по чл. 8 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00.
(3) Коефициентът за функционалния тип на населеното място се определя в зависимост от групата по функционален тип на населеното място и от вида на обекта, както следва: Групи по функционален тип Вид на обекта
по чл.6 по чл.7 по чл.8
1. За земи в землищата на Столичната община, населени места от I, II и III функционален тип, национални курорти и землища на населени места, граничещи с морската брегова ивица 10,00 3,00 0,90
2. За земи в землищата на населени места от IV и V функционален тип 7,00 2,50 0,60
3. За земи в землищата на населени места от VI,VII и VIII функционален тип 4,50 2,00 0,40


(4) За линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.
Чл.6. Размерът на таксата се определя по реда на чл.5, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.5, ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. жилищни и вилни комплекси.
Чл.7. Размерът на таксата се определя по реда на чл.5, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.5, ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. (изм.,ДВ,бр.10 от 2004 г.) обекти, свързани с производството, съхраняването и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; тържища за непреработена селскостопанска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
2. жилищни и вилни сгради и гаражи.
Чл.8. Размерът на таксата се определя по реда на чл.5, като се ползва съответният коефициент в колона 4 на таблицата към чл.5, ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. обекти - държавна и общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност.


Раздел III
Такси по искания за разглеждане на предложения от комисиите по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за извършване на експертизи и за издаване на документи за промяна на предназначението на земеделските земи
Чл.9. (1) При внасяне на искане за разглеждане в комисиите по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) се заплаща еднократно такса в размер 30 лв. за обекти с площ до 50 дка и 100 лв. за обекти с площ над 50 дка.
(2) Таксата по ал.1 се заплаща от собственика на земята или от инвеститора на обекта и включва и издаването на препис-извлечение от решението на комисиите, заверка на скицата и подробен устройствен план на обекта.
(3) Таксата по ал.1 не се заплаща за разглеждане на предложение за отменяне или изменяне на решение на комисиите по чл.17, ал.1 ЗОЗЗ.
Чл.10. При внасяне на искане за издаване на копие от карта за почвената покривка в М 1:10 000 се заплаща такса, както следва:
1. за плотерно копие на един картен лист - 15 лв.;
2. за плотерно копие на част от картен лист - 7 лв.
Чл.11. При внасяне на искане за издаване на акт за категорията на земята, за заверка на удостоверението за поливност и на скицата на площадката (ситуацията на трасето) се заплаща такса 10 лв.
Чл.12. При внасяне на искане за издаване на заверено копие или на препис-извлечение от предходно решение или от друг документ, свързан с промяна на предназначението на земеделска земя, се заплаща такса 10 лв.
Чл.13. Таксите по тарифата се внасят по бюджета на Министерството на земеделието и горите.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4406
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Калкулатор за промяна предназначението на земеделска земя

Мнениеот Plamen Stoyanov » 29.03.2009 19:46

Здравейте, поиграх си малко и съставих табличка за смятане на сумите по "ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ"в помощ на тези, на които им предстои да преминат тази процедура. Всеки си избира колко и на кого да плаща допълнително за подаване на документите и за други "услуги".
Прикачени файлове
Razchet smyana STATUT NA ZEM ZEMI.xls
(22 KiB) 2637 пъти
Plamen Stoyanov
 
Мнения: 11
Регистриран на: 17.03.2009 01:06

Автоматичен калкулатор

Мнениеот geoAdmin » 30.03.2009 01:21

Преди месец и аз си поиграх, и направих автоматичен калкулатор, който може да се ползва на http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=taxi
А тук може да прочетете актуалната наредба: http://www.paragraf22.com/pravo//tarifi/33430.html
geoAdmin
 
Мнения: 1
Регистриран на: 30.03.2009 01:15

Мнениеот EOS Technologies » 30.03.2009 05:52

Доста добре направен калкулатор!
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

Мнениеот Plamen Stoyanov » 30.03.2009 13:23

Благодаря на geoAdmin! Всеки може да си направи корекция на числата. От значение е какъв ще е бонитетния бал.
Plamen Stoyanov
 
Мнения: 11
Регистриран на: 17.03.2009 01:06

Мнениеот ferdy » 30.03.2009 14:10

И аз благодаря на ГеоАдмин за калкулатора, че ми омръзна да смятам на екселски таблици. :lol:
ferdy
 
Мнения: 1898
Регистриран на: 04.06.2008 15:53
Местоположение: София

фирма за смяна на предназначение и цени...

Мнениеот патриот » 30.03.2009 17:30

Тези калкулатори, вършат страхотна работа, мерси много! Но това е едната страна на нещата.
Фирмите които извършват услугата смяна на предназначение, те какви пари взимат по принцип за тази работа, или е въпрос на договорка?! До колкото знам, човек сам ако тръгне да го прави, ще му отнеме година - година и половина...
Някой може ли да сподели опитност или да препоръча стабилна фирма в североизточна България?

Благодаря и поздрави! :)
патриот
 
Мнения: 76
Регистриран на: 17.02.2009 00:39

Мнениеот DanielDimov » 30.03.2009 19:39

във Варна мога да ти препоръчам - рабтят много точно и бързо и най-важното - никога няма да ти кажат че нещо може да стане ако не може и това ще ти го кажат предварително
DanielDimov
 
Мнения: 592
Регистриран на: 21.10.2008 11:57

...

Мнениеот Gio » 30.03.2009 21:11

...господин Димов, това е в рамките на нормалното - всеки знае къде може и къде не... Обаче аз имах клиент, който въпреки, че терена му за фотоволтаик се намира в Натурата, си е получил документите без всчкакви ингели и разтакавания - без никакви "подавки"...
...every day deserves a new, better tomorrow...
Аватар
Gio
 
Мнения: 1618
Регистриран на: 21.07.2008 08:44
Местоположение: Стара Загора

''Какъв обект ще се изгражда''

Мнениеот oligarha » 30.03.2009 23:08

Интереува ме,при промяна на предназначението на земеделска земя,ФЕЦ под каква категория попада(а от там и коефициента,който се изчислява при смяна на статута)производство или енергетика.
oligarha
 
Мнения: 36
Регистриран на: 13.06.2008 11:53

Мнениеот Nasko » 30.03.2009 23:08

винаги когато прочета или ми дойде на ум за смяна предназначението на земеделска земя ми се вдига кръвното и винаги стигам до заключението че сме робски народ и ще си умрем такива....сменям предназначение на един терен и от октомври документите ми са в областната земеделска служба минах с триста зора утвърждаване на площадка сега от два месеце чакам да ми изчислят таксата и да ми разрешат промяна на статута.. всичко имам... всички документи ми са точни но.... Препратиха ме на някои фирмички които искат хиляди да ти напишат само молбата щото давали на комисията и вместо да ги дам в ръце си трая..... Срока да ти разгледат предложението за площадка е 30 дена и за смяна на статута 15 дена...между двата етапа сложи месец за уведомяване на комшиите което се прави от общината....е кажете ми кой е виновен тия четаци от земеделието или аз. ? хайде кажете!......
Nasko
 
Мнения: 187
Регистриран на: 07.10.2007 16:04

Мнениеот ferdy » 30.03.2009 23:16

Наско, в коя област си, може и да успеем да ти помогнем с нещо?
ferdy
 
Мнения: 1898
Регистриран на: 04.06.2008 15:53
Местоположение: София

Мнениеот EOS Technologies » 30.03.2009 23:43

Nasko написа:...и винаги стигам до заключението че сме робски народ и ще си умрем такива..... хайде кажете!......


Наско, отиваш с двама по-охранени и удряш яко по масата и искаш веднага резултат! То от нас си зависи, колко дълго ще сме роби...

Ние сме клиенти на администрацията - не обратно! Това трябва да им стане ясно...

Във Франция, в Гърция обръщат цели региони във военни площадки, само за "дреболии"... ние Българите търпим да ни тъпчат! От столетия насам...
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

Следваща

Назад към Присъединяване и узаконяване на централи, използващи енергията на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron