Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Публична дискусия за обсъждане на мерките, които трябва да бъдат препоръчани на законодателните органи в България, с цел облекчаване на процедурите по узаконяването на елекроцентрали, използуващи ВЕИ (Възобновяеми Енергийни Източници)

Модератори: Mateev, Admin

Съгласни ли сте с отпадането на Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Анкетата свършва на 19.02.2014 16:54

Да
6
100%
Не
0
Няма гласували
Не мога да преценя
0
Няма гласували
 
Общо гласове : 6

Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Vandal » 20.01.2014 16:54

Във връзка с подготвяне на становище от БСА относно промените в ЗЕВИ
и прeдстоящо обсъждане в комисията по енергетика към НС, моля за вашето становище
и гласуване в анкетата. Имате възможност и да промените вота си.
Коментирайте.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от лица, които са вписани в регистър на лицата, извършващи такава дейност, при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и са получили удостоверение за това от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) В регистъра по чл. 20а се вписват и се издава удостоверение за вписването на лица, които:
1. са вписани в търговския регистър или са търговци по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. разполагат със следния персонал, нает по трудово правоотношение:
а) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което контролира извършването на дейностите по чл. 20а и спазването на проектната документация;
б) лица, които притежават професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5;
3. имат застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на дейността им, включително при неизпълнение на изискванията на проектната документация, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 може да не са наети по трудово правоотношение, когато:
1. са неограничено отговорни съдружници и заявителят е събирателно или командитно дружество, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 2.
(3) Лицата по ал. 1 могат да бъдат вписани в регистъра и да им бъде издадено удостоверение за всички дейности по чл. 20а или само за част от тях.
(4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 1 се удостоверява със:
1. посочване на единния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. копия от документи за образование, квалификация, трудови договори и уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда на персонала;
3. копие от застрахователния договор по ал. 1, т. 3.
(5) Служители от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършват проверка на документите по ал. 4 и могат да проверят на място наличието на изискванията по ал. 1, т. 2 и 3. При проверката на място служителите имат право:
1. на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността;
2. да изискват писмени обяснения от персонала на лицата, кандидатстващи за регистрация;
3. да изискват всички документи, свързани с дейността на лицата, кандидатстващи за регистрация.
(6) Когато лицата отговарят на изискванията по ал. 1, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица ги вписват в регистъра по чл. 20а и им издават удостоверение.
(7) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица отказват регистрация, когато лицата не отговарят на някое от изискванията по ал. 1 или не представят документ по ал. 4. Отказът се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) В регистъра по чл. 20а се вписват:
1. наименованието, седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на регистрираните лица;
2. единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или съответните данни за идентификация на търговеца съобразно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3. дейностите по чл. 20а, за които лицата се регистрират;
4. датата на издаване на удостоверението.
(9) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение на регистрираното лице с мотивирана писмена заповед при:
1. прекратяване или заличаване на търговеца;
2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 1 или 2;
3. липса на валидна застраховка по ал. 1, т. 3;
4. установяване от служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че регистрираното лице системно не изпълнява задълженията си или не спазва обхвата на издаденото му удостоверение;
5. писмено искане от регистрираното лице;
6. възпрепятстване на проверка по чл. 20г, ал. 1 от регистрираното лице или негови служители.
(10) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистрираните лица са длъжни да:
1. монтират или преустройват съоръженията съгласно документите по чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;
2. поддържат и ремонтират съоръженията при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;
3. не допускат дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията да се извършват от персонал, който няма професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5;
4. не извършват дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията без валидна застраховка по чл. 20б, ал. 1, т. 3;
5. уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за промени в наименованието и адреса си за кореспонденция в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 20г. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява веднъж на две години регистрираните лица за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон.
(2) Извън срока по ал. 1 може да се извършват проверки на регистрираните лица при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани и организации.
(3) При проверките по ал. 1 и 2 служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на всички документи, свързани с дейността на лицето.
(4) Когато при проверките по ал. 1 и 2 се установи, че регистрираните лица не спазват обхвата на издаденото им удостоверение или не изпълняват задълженията си по този закон, служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор могат да:
1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. образуват производство по налагане на административно наказание.
(5) При системно извършване на установените по ал. 4 нарушения председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20д. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Редът за издаване на удостоверението и вписване в регистъра по чл. 20а и за проверките по чл. 20г, ал. 1 и 2 се определя с наредба на министъра на икономиката и енергетиката по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 20е. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) За издаване на удостоверението по чл. 20а и за извършване на проверките по чл. 20г, ал. 1 се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1453
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Mateev » 22.01.2014 19:44

Моето мнение е, че за първи път от 5-6 години насам олигофрените във висините проявиха кратък проблясък на разум, като решиха да премахнат тези членове. Просто ще отпадне една голяма безсмислица в закона, а именно някой си там който е виждал модули само по картинките в списанията да ме учи как се прави слънчева централа, как се завиват болтчетата, и от коя страна се държи отверката - от острата или от тъпата.
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4436
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Vandal » 22.01.2014 20:45

Днес в комисията гласуваха единодушно "За" отпадането на Чл. 20а - 20е
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1453
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Mateev » 22.01.2014 20:47

Едно добро дело ............

Ха-ха - дайте да им подготвим списък с още 30-40 члена, които също са кандидати за отпадане.....
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4436
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Vandal » 22.01.2014 20:50

Охо, вече два дена това правим и утре ще ви пратим драфта за да го обсъдим.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1453
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Foton » 25.01.2014 17:17

Делово предложение:
Да отпаднат членовете на комисията.
И самата комисия...
Ноевият ковчег е създаден от любители, професионалистите са направили Титаник...
Foton
 
Мнения: 352
Регистриран на: 23.01.2014 15:00

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот KD Solar » 03.02.2014 12:54

Vandal написа:Днес в комисията гласуваха единодушно "За" отпадането на Чл. 20а - 20е

Те гласуваха, а прие ли се и влезе ли в сила? Отпаднаха ли тия ЧЛЕНОВЕ?

Защото ...

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) (1) Лице, което не
изпълни задължение по чл. 20в, т. 1 - 4, се наказва с имуществена санкция в размер от
3000 до 15 000 лв.
(2) Лице, което не изпълни задължение по чл. 20в, т. 5, се наказва с имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) Лице, което монтира, ремонтира, поддържа или преустрои съоръжение по чл.
20а, без да е вписано в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и да има
удостоверение за това, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена
санкция от 5000 до 20 000 лв.
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Vandal » 03.02.2014 16:27

Краси,
Регистрационния режим за монтажниците си остава.
Просто облекчават процедурата за регистрацията на такива.
Така че удостоверението което го имате за извършване на монтаж
не е отпаднало и си е в пълна сила.
Прочети Чл. 21 :D
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1453
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот fu4ko » 08.02.2014 21:16

Браво бе,ако си правя примерно 5кв централка сам ще ме глобят
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Vandal » 08.02.2014 22:06

В момента сме подготвили един пакет за промени в законите за облекчаване на малките централи.
Без удостоверение от квалифицирани монтажници няма да стане.
Идеята е като в Германия. Монтажника носи отговорност за почти всичко а ЕРП за почти нищо.
Само така можем да минем на уведомителен а не на разрешителен режим.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1453
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот KD Solar » 20.05.2014 09:55

ХА ХА - Облекчени процедури, премахнати "ЧЛЕНОВЕ".

Вижте какво поискаха ЧЕЗ на наши колеги:

Облекчили са ми ... макарите.
Прикачени файлове
Iziskwane po 21.pdf
(32.35 KiB) 592 пъти
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот Mateev » 20.05.2014 21:13

Не забравяй, че живеем в България. Нали знаеш поговорката:

Което не те убива, прави те по силен ........

Май тази поговорка беше свързана нещо с Хитлер, но и сега в България важи с пълна сила.
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4436
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Членове 20а-20е в ЗЕВИ

Мнениеот KD Solar » 12.06.2014 09:02

Vandal написа:Без удостоверение от квалифицирани монтажници няма да стане.
Идеята е като в Германия. Монтажника носи отговорност за почти всичко а ЕРП за почти нищо.
Само така можем да минем на уведомителен а не на разрешителен режим.


Даааа......
ЧЕЗ за втори път в рамките на един месец ми искат:

"Тъй като, чл. 20а от ЗЕВИ е отменен с изменение на закона в ДВ, бр. 33 от 11 Април 2014г., да се изисква декларация от изпълнител/монтажник на инсталациите, който да отговаря на изискванията на чл. 21 от ЗЕВИ, изменен в ДВ бр. 33 от 11 Април 2014г",
а именно
"Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) (1) (В сила от 31.12.2012 г.; изм., бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) Дейностите по монтиране и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи се извършват от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация за това.
(2) (В сила от 31.12.2012 г.) Придобиването на квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение."


За квалификацията - добре, а сега дали ще доживеен уведомителния режим!
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София


Назад към Инициатива за подобряване на законодателството при изграждане на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта