Писмо с искане за тълкование на понятието СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Публична дискусия за обсъждане на мерките, които трябва да бъдат препоръчани на законодателните органи в България, с цел облекчаване на процедурите по узаконяването на елекроцентрали, използуващи ВЕИ (Възобновяеми Енергийни Източници)

Модератори: Mateev, Admin

Мнениеот Георги Цолов » 01.03.2009 02:19

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Република БЪЛГАРИЯ

На вниманието на: на г-н МИНИСТЪР.
Относно: дефиниция на слънчеви колектори (Чл. 93. от Наредба №7 от 22.12.2003 на МРРБ - Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.)
и относно: определяне на минимална мощност към Чл.6. (5) от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи изд. от МРРБ (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)Уважаеми г-н МИНИСТЪР,

Обръщам се към Вас, като умълномощено лице от законодателя съгласно § 18. (1) от Заключителни разпоредби от ЗУТ за тълкуване на термин "слънчеви колектори", както и за преодоляване възникналата административна непреодолима пречка от нормативно естество. Намерението гражданите, и стопанските субекти в Р.България да се закупуват и монтират на собствените си сгради (на покриви, тераси, фасади и лоджии) технически устройства за преобразуване на слънчевата енергия в електричество, което към момента е невъзможно. Става въпрос за устройства с малка мощност (1KW до10KW) за фамилни къщи, офиси и малки фирми. Няма изрична забрана, но те са административно обезсмислени, като са приравнени към "СТРОЕЖ трета категория" със всички произтичащи от това задължения и разходи по проектиране, разрешителни, надзор и узаконяване които надхвърлят ДВА ПЪТИ стойността им. А сроковете се проточват над половин година в изпълнение разпоредбите на ЗУТ и Наредбите свързаните със проектирането и строителството.

Към момента техническите средства за усвояване на тази енергия се наричат "слънчеви колектори" както е общоприето и фигурира в Чл. 93. (1) от Наредба №7 на МРРБ. Но термина "слънчеви колектори" в последните години, все повече придобива гражданственост като "технически уред за отопление чрез преобразуване на слънчевата енергия". Тоест - акцентира се на резултата (като вид) от преобразуването на слънчевата енергия, а не на факта че се използва на входа на уреда "слънчева енергия". Когато става въпрос за Възобновяем Енергиен Източник (ВЕИ), не се разглежда получената енергия, а източника който се използва (природната енергия).

С така записаният в Чл. 93. от Наредба №7 през 2003 година термин "слънчеви колектори" и тълкованията на администрацията, се ДИСКРИМИНИРАТ останалите видове уреди за използване на слънчевата енергия като "соларните панели" чрез които на фотоволтаичен принцип се получава ел енергия. ФИЗИЧЕСКИ ТЕ СА ЕДНАКВИ, дори са по-тънки и по-леки от тези за получаване на топлина. Потребителя трудно ги различава без внимателен оглед. Но се оказва, че пред Закона те са коренно различни уреди. Въпрос на терминология и на погрешно акцентиране на вида на резултативната енергия след преобразуването на ВЕИ "слънчева енергия".

Тази ситуация е погрешна и нелепа. По този начин се изкривяват целите, задачите и философията на Закона. Противоречи на намеренията на Правителството и на целите в тази област на ЕС.

ЕС насърчава развитието на използване на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ)
- Решение на Европейския съвет на 9 март 2007 г. за борба с глобалното затопляне, в което европейските ръководители поставят цели за използване на ВЕИ.
- Решение на ЕК на 10.01.2007 г - създаден енергиен пакет с включена дългосрочна "Пътна карта за ВЕИ".
- Директива 2001/77/ЕО на ЕС (валидна и днес) Тя е важен елемент от оформянето на нормативната рамка за производството на електроенергия от ВЕИ в ЕС. По същността си, нормите заложени в Директивите на ЕС са задължителни за страните членки. (вкл.за България). Директивата адресира и проблема с административни процедури (Статия 6). Тя изисква националните власти да преразгледат съществуващите си законодателни и нормативни рамки (вкл. тълкуванията на термини). Да намалят регулаторните и нерегулаторни бариери с цел да опростят процедурите по използване на ВЕИ, както и осигуряването на обективни, прозрачни и недискриминационни правила и пълното отчитане на особеностите на различните технологии. Акцентира се на "процедурите по издаване на разрешения или други процедури" свързани с изграждане и използване на уреди и инсталации преобразуващи ВЕИ. Директивата в Чл. 2 буква "а", съдържа точна дефиниция за "възобновяеми енергийни източници" и включва "слънчева енергия".

Конкретно "слънчевата енергия" е всепризнат ВЕИ и не подлежи на тълкуване. Тя се състои от светлина, радиация и др. излъчвания от видимия и невидим спектър. Тези лъчения се усвояват чрез "слънчеви колектори", като при ефективното и пълноценно преобразуване може да бъде получена използваема за хората енергия под формата на топлина, електричество или комбинация от двете.

Това са технически подробности, които не са пряко свързани със задачите на МРРБ и неговите структури. ЗУТ и Наредбите към него, също не могат да бъдат всеобхватни. Но е възможно те да бъдат тълкувани В ИНТЕРЕС НА ОБЩЕСТВОТО и в изпълнение на целите на ЕС в т.ч. и на Р.България.

ПРИМЕРИ за тълкуване към Чл. 93. (1) от Наредба №7 на МРРБ:
"слънчев колектор" е техническо устройство за преобразуване на слънчевата енергия.
или
"слънчев колектор" е техническо устройство за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна и/или електрическа

Вероятно първото е по целесъобразно, тъй-като близко бъдеще може да се създаде друт вид техническо устройство от соларен тип за преобразуване на слънчевата енергия примерно в механична или кинетична или друг вид енергия.

Само с подобна дефиниция ще дадете възможност на гражданите (и фирми) да си закупуват и монтират на домовете си (на покрива, на терасата, на стената и т.н.) всички видове слънчеви колектори. Техническият прогрес изпреварва нормативната база. На пазара се предлагат КЕРЕМИДИ (или панели) с покритие което произвежда ел.енергия ("соларни керемиди" или "покривни соларни панели"). Предлагат се и плоски покривни панели който загряват вода. Те са създадени според стратегията на ЕС и България за използване на ВЕИ (в частност - слънчевата енергия). Независимо вида на получената енергия за потребителя топлинна или електрическа, те са технически средства за преобразуване на слънчевата енергия. мощността на един панел варира от 50w до 150W а размерите варират от 50х50 см. до 100х180см.

Това са автономни уреди с вграден инвертор, а не непременно част от огромна система или инсталация (примерно "слънчев парк"). За едно жилище се ползват 5-6 бройки които осигуряват при благоприятно слънцегреене 1 KW ел.енергия или 3KW топлинна енергия. При правилно съхраняване и използване, това е 10-20% от консумацията на жилището. За България като вносител на енергопродукти това е важно. Отразява се на енергийната ефективност и на енергийния баланс.

Г-н Министър само във ваша компетенция е да разрешите проблема. Водещия Закон за строителство, за монтаж на съоръжения, за ремонти и т.н. е ЗУТ и Наредбите към него. Всички останали са съобразени с този Закон. Единствено Вие сте компетентни - когато става въпрос за поставяне на технически средства по фасади, покриви, тераси, лоджии и др. подобни.

Използването на монтираните техническите средства и уреди е от компетенцията на други министерства, но основния проблем възниква от термин в Чл. 93. (1) от Наредба №7 към ЗУТ и се ползва като основа на разсъждения и интерпретации от останалите Министерства, Регулиращи и Административни органи.
Министерство на Икономиката и Енергетиката заявява, че в Наредба №7 на МРРБ "НЯМА ЛЕГАЛНА ДЕФИНИЦИЯ на термина "слънчеви колектори" (писмо от 12.08.2008 г подписано от Красимир Стоянов - Дирекция "ЕЕООС") и поради това ни препраща към правилата на СТРОЕЖ трета категория.

Към момента административния ред за поставянетона 1 бр. слънчев колектор с размери 150см./50см и тегло от 3 кг. и с мощност 150 вата (фотосоларен тип) е обвързан пряко с нормите на:
СТРОЕЖ трета категория (Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи) от възможни 6 категории.
Обект за производство на електрическа енергия (Чл. 127. Наредба 14 от 2005 г.) също като АЕЦ Козлодуй
Енергиен обект. (общо понятие с тежка регулация)
Електроцентрала (в категорията с мощност до 25 мегавата) също като ТЕЦ Марица изток

Дори да се появи накой ентусиаст решен да постави на терасата си или на покрива си "слънчев колектор" (фотоволтаичен тип) и съответно да изпълни 100% изискванията на Закона ТОЙ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ защото за да узакони намерението си ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има "строителни книжа":
Трябва да направи "Инвестиционо проучване за слънчевата радиация" (отуризирана фирма).
Трябва да извади "Виза за проектиране"(смешно и безсмислено)
Трябва да изготви "Инвестиционен проект" (безсмислено и скъпо)
Трябва да изготви "Технически проект (безсмислено и скъпо)
Трябва да изготви "Работен проект" (безсмислено и скъпо)
Трябва да извади "Кадастрална скица и да укаже мастото на монтаж" (абсурдно)
Трябва да извади "Становище" от РИОС (МОСВ) дали е допустимо да го направи (сложна процедура и скъпа)
Трябва да получи "Становище" от ПАБ за допустимост (безсмислено)
Трябва да получи "Одобрение на Проектите" от Гл.Архитект и комисия (смешно и абсурдно)
Трябва да назначи "технически надзорник" за контол на монтажа (смешно, безсмислено и скъпо)
Трябва да получи "Разрешение за строеж" (смешно, безсмислено и скъпо)
Трябва да свиква комисии за установяване на Строителни етапи - (Акт.14, Акт.15, Акт.16 и др.)
Трябва да се снабди с "Разрешение за ползване" (... ако още е жив !)

АБСУРДНА ситуация, която поставя желаещите в в ситуация на безизходица. Другото парадоксално е, че ако утре си монтирам на балкона такъв тип "слънчев колектор" (фотосоларен тип), ДНСК трябва да го отстрани като "незаконен строеж". В противен случай ще наруши закона с неизпълнение на задълженията си и Директора ще бъде глобен задължително

Закупихме си 6 броя нови преносими аморфни тънкослойни слънчеви колектори за преобразуване на слънчевата енергия в електричество (фотоволтаични панели) произведени в Германия, с вграден инвертор
и наистина имахме намерение да ги монтираме както правят в Европа. След като се сблъскахме с реалността в България разбрахме, че нашия проблем не е "частен случай". Оказа се че много хора са ощетени по същия начин от административната и тълкувателна бъркотия - справка Интернет. Създава се инициатива за изготвяне на Петиция по случая, която да се постави на вниманието на компетентните органи в Р.България и ЕС.

Моля да се отнесете към въпроса не като към "частен изолиран случай", а с разбиране на важността на казуса.ПРИЛОЖЕНИЯ за преносими аморфни тънкослойни фотоволтаични слънчеви колектори:
ФАКТУРА 240209 (към нас)
Проспект SQ Solar с описание
Рекламна снимка на комплекта JUTA с инвертор SW1000.
Рекламна снимка на комплекта 120W в монтирано състояниеСофия
25.02.2009С УВАЖЕНИЕ .................
Георги Цолов
моб. 0897997898
Аватар
Георги Цолов
 
Мнения: 59
Регистриран на: 27.02.2009 00:51
Местоположение: Sofia

Мнениеот Mateev » 01.03.2009 10:04

Подкрепям изцяло писмото, само че според мене не трябва да има конкретика с конкретни панели от конкретен производител. Това само намеква, че случая е частен и изолиран. Също така не трябва да има намекване, че модулите са с вграден инвертор. Какво от това, че инвертора е външен. Нима при топлинните колектори бойлера и топлообменника не са външни?

В това писмо се иска само тълкование на термина. Но това въобще няма да реши проблема. Дори и да се постигне успех, пак си остава основния проблем - тази получена енергия можеш да си я ползваш само за себе си и за никой друг. В момента, в който се опитаме да продадем топлинната или електрическата енергия (на комшиите или на ЕРП-тата), моментално попадаме под ударите на ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА и отново ставаме 3-та категория обект.

Така че с това писмо ще можем да си слагаме без разрешение панели и колектори само за собствени нужди (което си го правим и сега).

Според мене заедно с това писмо трябва да се напише и още едно такова, но да се изпрати до парламента с искане за преразглеждане на категоризацията на енергийните обекти в зависимост от мощността им. В момента всичко под 25 мегавата е 3-та категория. Трябва да се добавят и по-малки граници с по-високи категории. Например под 5 мегавата - четвърта, под 1 мегават - пета, под 100 kW - шеста, под 10 kW - без разрешение по ЗУТ и без процедури при ЕРП-тата. Тоест директно присъединяване само с една молба.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Lupus » 01.03.2009 10:36

Mateev написа:.........
Според мене заедно с това писмо трябва да се напише и още едно такова, но да се изпрати до парламента с искане за преразглеждане на категоризацията на енергийните обекти в зависимост от мощността им. В момента всичко под 25 мегавата е 3-та категория. Трябва да се добавят и по-малки граници с по-високи категории. Например под 5 мегавата - четвърта, под 1 мегават - пета, под 100 kW - шеста, под 10 kW - без разрешение по ЗУТ и без процедури при ЕРП-тата. Тоест директно присъединяване само с една молба.

Не случайно повдигнах въпроса за изчистване на терминологията. От там идат много бели. Ако продължава да битува разбирането, че и един киловат мощност от фотоволтаични панели на покрива се счита за електроцентрала :D, нещата няма да се променят.
Как ви се струва идеята да се опитаме да наложим следните определения:
1. Фотоволтаичен източник на електроенергия - мощност до 5KW
2. Фотоволтаичен агрегат - мощност до 100KW
3. Фотоволтаична електроцентрала - мощност над 100KW
Към тази основна класификация могат да се добавят и други детайли - например при 1 - директно свързване към монофазната мрежа за ниско напрежение, при 2 - свързване към трифазната мрежа за ниско напрежение, при 3 - задължително свързване към мрежата за СН и трафопост.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот vaklin » 01.03.2009 11:04

И според мен трябва да се наблегне не на условното разделение на мощности, а на начина им на присъединяване към електрическата мрежа. Ако се присъединява на НН и то монофазно - каква ти електроцентрала :shock: , ако обаче присъединяването е на СрН то тогава вече може и да е 3 категория.
Някой има ли информация каква е максималната възможна мощност за присъединяване към НН? Някой да има становище от ЕРД за 40-50 kW или повече към НН?
vaklin
 
Мнения: 132
Регистриран на: 12.11.2007 22:26
Местоположение: Sofia

Мнениеот Георги Цолов » 01.03.2009 11:30

Здравейте
1 според мнението на приятели юристи, водещия Закон е ЗУТ. Ако поне малко успеем да "разчупим" ситуацията то с останалото ще е сравнително по-лесно
2 значи за акцентирането е важно да се знаят мотивите
ЩО Е ТО - това за което говорим?
фотоволтаик - няма такова животно.... има "фотоволтаични (слънчеви) системи -"
НАРЕДБА № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Министър на регионалното развитие и благоустройството: В. Церовски
Mинистър на енергетиката и енергийните ресурси: М. Севлиевски
...................
Глава четвърта Чл. 127
в Чл. 131 се класифицират (безсмислено литературно)
в Чл. 145 се обяснява ОТ КАКВО СЕ СЪСТОЯТ ! (значи те задължително трябвало да имат повече от един елемент)
при вграден инвертор - от "система" скачаме на "уред"

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ наредбата е съвмесно издание - на МРРБ и МИЕ
просто от МИЕ са излъгали МРРБ да се включи в купона

и затова трябва да се направи пробив чрез тълкуване от МРРБ на ТЯХНА 100% Наредба

След това и МИЕ ще почнем да гоним!
Аватар
Георги Цолов
 
Мнения: 59
Регистриран на: 27.02.2009 00:51
Местоположение: Sofia

Мнениеот vaklin » 01.03.2009 11:52

Соларни = Слънчеви, когато говрим например за топла вода
Фотоволтаични = Слънчево-електрически
и ето пак отиваме към Закона за енергетиката. Матеев го каза много точно, че всичко под 25 MW е трета категория - там е проблема.
vaklin
 
Мнения: 132
Регистриран на: 12.11.2007 22:26
Местоположение: Sofia

Мнениеот Георги Цолов » 01.03.2009 12:25

Ако отговорят че в Наредбата става въпрос за топла вода то писмото за ДИСКРИМИНАЦИЯ на фотоволтаиците е вече готово !
Аватар
Георги Цолов
 
Мнения: 59
Регистриран на: 27.02.2009 00:51
Местоположение: Sofia

Мнениеот mackata » 01.03.2009 12:53

Трябва да се премахме частно-правния характер на писмото и е готово.
Адресантите трябва да са според мен:
Президент
Парламент
ДВКЕР
ЕК
И да решим от чие име да го изпратим.
От някой от съществуващите сдружения или да съберем подписи.
Иначе казано кой ще е инициаторът на писмото.
Според мен трябва да потърсим всички сдружение които се занимават и да се опитаме да ги присъеденим към каузата.
Ако не искат ще решаваме в движение.
Намерих едно сдружение:
http://www.eco-energy-bg.eu/SPEE/Spee.php
Ако някой знае и другите да казва.
http://www.apeebg.org/
Закона на 5 П
Аватар
mackata
 
Мнения: 278
Регистриран на: 16.10.2008 09:37
Местоположение: Бургас

Мнениеот petyostoev » 01.03.2009 14:13

Написано е доста добре и ако се вмъкнат и забележките на г-н Матеев,ще стане отлично.Но дали ще е достатъчно да бъде адресирано само до г-н Министъра?Може би ще трябва и до други инстанции,които имат право на законодателна иниацитива,НС, парламентарни партии и т.н.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Мнениеот petyostoev » 01.03.2009 14:16

Също така поддържам и mackata,че от името на няколко сдружения трябва да се подаде и най вече,трябва да се търси лоби.Ако не в този парламент, в следващия.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Мнениеот mackata » 01.03.2009 14:33

http://www.eco-energy-bg.eu/SPEE/Files/ ... earticle=4

СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ -ЮГ, във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници съгласно с чл. 21. ал.1. от ЗВАЕИБ, внесе на 27.01.2009г. предложение в ДКВЕР за увеличаване на преференциалната цена за продажба на електрическа енергия произведена от водно електрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и за електрически централи работещи с фотоволтаични модули.

Пратих електоронни писма на двете сдружения.

Уважаеми колеги,
Обсмиляме внасянето на писмо до властимащите и тези които правят законите.
Молим Ви за подкрепа в начинанието.
Ако сте заинтересовани, ще се надявам на бъдещи контакти.
Председател съм на Управителния съвет на "Алтернативна енергия"
http://www.bgenergy.org/
Ако имате нещо да добавите или да редактирате, направете го.
Ще го обсъдим с всички които имат желание да ни подкрепят.
Писмото е следното:
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Република БЪЛГАРИЯ ......................
Закона на 5 П
Аватар
mackata
 
Мнения: 278
Регистриран на: 16.10.2008 09:37
Местоположение: Бургас

Мнениеот Ivan Buzov » 01.03.2009 16:17

Познавам доста хора от това сдружение. Мога да поговоря с тях.
Но мисля, че е крайно време да си организираме наше и да привличаме за отделни инициативи други подобни. Предлагам да изчистим текста и да започнем с привличане за каузата подобни организации. Този парламент и това правителство вече приключиха. Имаме време до след изборите да се подготвим. Отделно бих искал да обърна внимание на фигурата на омбудсмана в такива инициативи. Трябва да използваме максимално дадените от нормативната база начини за промяна на законодателството.
Ivan Buzov
 
Мнения: 173
Регистриран на: 20.11.2007 22:48

Мнениеот Георги Цолов » 03.03.2009 09:35

ДО ВСИЧКИ!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК !

P.S. Няма личност променила състоянието на народа си! Има воля на народа за промяна и тогава има промяна!
та и в нашия случай ще трябва така да се подходи :)
Аватар
Георги Цолов
 
Мнения: 59
Регистриран на: 27.02.2009 00:51
Местоположение: Sofia

Мнениеот Георги Цолов » 03.03.2009 09:48

Колеги предлагам Ви, да приемем следната стратегия за състояща се от поредица действия:

1. Промяна статута на строителство относно - панели(фотоволтаични) на покриви и тераси през МРРБ.
- Писма с искания за това до Министъра изпратени от много граждани и малки фирми. по пример на
http://geotok-bg.com/PDF_files/Do_MRRB_Letter.pdf

- ПЕТИЦИЯ от съсловни организации и сдружения - по темата. Изпраща се до ВСИЧКИ Български инстанции Европейска Комисия и големи медии.

2. Атакуваме Наредбата на Мирослав Севлиевски (МИЕ) за строителство на обекти за ВЕИ.
- Писма за проблеми по присъединяването с ел.мрежата свързани със строителния статут.(няма присъединяване = няма стимулиране чрез цената)

- ПЕТИЦИЯ (от и до по т.1) за определяне статут на техниката за ВЕИ като технически средства, уреди или инсталации. За които да е необходим САМО Европейски сертификат за съвместимост. Тоест да не се третират като СТРОЕЖ.

МОЛЯ ЗА МНЕНИЯ
-
Аватар
Георги Цолов
 
Мнения: 59
Регистриран на: 27.02.2009 00:51
Местоположение: Sofia

Мнениеот mackata » 03.03.2009 17:59

Писмото е много добре.
Но точно на това писмо подателя трябва да си само ти.
Не можем да се подпишем под писмо което засяга теб и инсталацията ти.
Можем само да използваме труда ти и дефинициите ти за да сглобим писмо от нас.
Закона на 5 П
Аватар
mackata
 
Мнения: 278
Регистриран на: 16.10.2008 09:37
Местоположение: Бургас

Следваща

Назад към Инициатива за подобряване на законодателството при изграждане на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта