Страница 1 от 1

Годишното Общо събрание на Българска соларна асоциация

МнениеПубликувано на: 28.02.2018 17:46
от Vandal
Уважаеми дами и господа,

Годишното Общо събрание на Българска соларна асоциация ще се проведе на 24.03.2018г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Промени в Устава (ако постъпят предложения по време на събранието);

3. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;

5. Приемане на нови членове;

6. Разни.Поканени са всички членове на Българска соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).


Молим членовете и колеги с интерес към дейността на БСА да изпратят кратко потвърждение за участие на info@bsa.bg.С уважение,

Екипът на БСА