Страница 1 от 1

Покана за свикване на извънредно общо събрание 20.08.2022г.

МнениеПубликувано на: 02.08.2022 18:23
от Vandal
Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на Българска соларна асоциация, на основание членове 23-26 от Устава и Решение от 19.07.2022 г., свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 20.08.2022 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на управителния съвет;
2. Избор на нов състав на управителния съвет;
3. Промени в Устава, при предложения за такива;
4. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;
5. Приемане на нови членове;
6. Разни.

Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).

От Управителен съвет