Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Проблеми при присъединяването и узаконяването на централи, използващи енергията на Възобновяемите Енергийни Източници.

Модератори: Mateev, Admin

Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот Петков » 14.06.2012 19:35

Ако има някои дето са минали този етап, да споделят, как става и кога се фиксира, НЕ съгласно закона, а съгласно ПРАКТИКАТА,че явно тука законите нямат сила.
Аватар
Петков
 
Мнения: 155
Регистриран на: 27.01.2010 11:45

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот Петков » 20.06.2012 12:48

Мисля,че е крайно време да се напише как става фиксирането на изкупната цена:
Съгласно ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници(Обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.)

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата(става въпрос за наредба 6) по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.

Чл. 31.(10) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) Въвеждането в експлоатация на енергийни обекти по ал. 1 се извършва по реда на наредбата по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на искане, придружено със съответните документи, включително за извършени 72-часови проби.

Чл. 177. от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5.
(2) Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Прави впечатление,че централите до <30кв са 6-та категория,а тук(в чл.177 от ЗУТ) никъде не е упоменато какво се случва с обекти 6-та категория.
На основание чл.176,ал.2 от ЗУТ - строежите от шеста категория не подлежат на въвеждане в експлоатация.

Предвид гореизложеното и съгласно закона за енергията от възобновяеми източници, изкупната цена се фиксира към дата на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МОНТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ(РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА) ОТ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА, В ЛИЦЕТО НА ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ
Аватар
Петков
 
Мнения: 155
Регистриран на: 27.01.2010 11:45

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот nadzor » 20.06.2012 14:28

Не, не се сте на прав път.
Ако централата е VІ кат., вписано в строителното разрешение и отговаря на изискванията на чл. 24 ал. 1 от ЗЕВИ, се присъединява по реда на Наредбата по чл. 116 ал. 7 от ЗЕ, а това е Наредбата № 6 за присъединяване от 2009 г.
Не се изисква въвеждане в експлоатация от Общината, VІ кат. не се въвеждат в експлоатация и ще загубите време в Общината до края на месеца.
Пуска се искане до ЕРД за присъединяване, в смисъл централата е монтирана, да се придъедини. Да се види от чл. 63 нататък на Наредба № 6 за присъединяване. В ЕРД много добре знаят вече, че VІ кат. не се въвеждат в експлоатация и не искат Разрешение за ползване или Заповед за ДПК.
naredba6za-prisaedinavane.pdf
(475.5 KiB) 1391 пъти
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот petyostoev » 20.06.2012 19:52

Днеска исках да подам Заявлението по чл.31 от ЗЕВИ и Заявлението за поставяне под напрежение.Приеха ми само Заявлението за поставяне под напрежение и ми казаха,че след като поставят под напрежение таблото,тогава да подам другото Заявление и ще ми открият партида.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот Mateev » 20.06.2012 20:07

Ха.......

Значи вече има създадени правила, но по непонятни причини те все още се пазят в тайна....................
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот Петков » 20.06.2012 20:31

В обобщение:изкупната цена се фиксира с входиране на документи за договор за продажба.
Аватар
Петков
 
Мнения: 155
Регистриран на: 27.01.2010 11:45

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот petyostoev » 20.06.2012 22:00

Ново пет......,че преди договора за изкупуване има договор за използване на разпределителната мрежа,който най много се бави.Но в ЗЕВИ пише съвсем друго.Всички знаем за чл.31.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот sdvsolar » 23.06.2012 17:09

вчера пуснах няколко заявления накуп:
1. Договор за достъп до мрежата
2. Заповед за поставяне под напрежение
3. Заявление/декларация че обекта е изграден съгласно одобрени проекти и разрешение за строеж
4. Много на брой декларации
Остава като взема заповедта да пускам заявление за договор за продажба
Ще се опитам да кача файловете
sdvsolar
 
Мнения: 16
Регистриран на: 10.04.2012 08:43
Местоположение: Благоевград

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот sdvsolar » 23.06.2012 17:15

Изх. №........./..............2012 г.
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

КОПИЕ
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АДД Е К Л А Р А Ц И ЯОт Стоян Димитров Вретенаров.

В качеството на представляващ
(собственик, управител, представляващ)

„СДВ СОЛАР" ЕООД, с адрес по регистрация: с.Старчево, ул.“Солун“ №1,общ.Петрич ЕИК/БУЛСТАТ: 201669640
(наименование, организационна форма, седалище, БУЛСТАТ, данъчен №)

Долуподписаният Стоян Димитров Вретенаров представляващ „СДВ СОЛАР"ЕООД, с адрес по регистрация: с.Старчево, ул.“Солун“ №1,общ.Петрич, ЕИК/БУЛСТАТ: 201669640 декларирам че енергиен обект : “Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр“ в имот УПИ-IХ, кв,23 по плана на с. Старчево, общ.Петрич, е изграден върху покрива на едноетажна масивна сграда съгласно одобрени проекти и издадено разрешение за строеж № 8/01.12.2011 г. от главния архитект на общ.Петрич


Дата: 22.06.2012 Подпис:...................................


Изх. №........./..............2012 г.Д Е К Л А Р А Ц И ЯОт Стоян Димитров Вретенаров

В качеството на представляващ
(собственик, управител, представляващ)

„СДВ СОЛАР" ЕООД, с адрес по регистрация: с.Старчево, ул.“Солун“ №1,общ.Петрич ЕИК/БУЛСТАТ: 201669640
(наименование, организационна форма, седалище, БУЛСТАТ, данъчен №)
Декларирам че енергиен обект мрежа НН и табла НН за външно електро захранване на енергиен обект: “Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр“ в имот УПИ-IХ, кв,23 по плана на с. Старчево, общ.Петрич , е изграден изцяло със средства на представляваната от мен фирма ( физическо лице ) и други физически или юридически лица не са участвали във финансирането.


Дата: 22.06.2012 Подпис:...................................
гр. БлагоевградИзх. №........./..............2012 г.


Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪОТВЕТСТВИЕОт Стоян Димитров Вретенаров.

В качеството на представляващ
(собственик, управител, представляващ)

„СДВ СОЛАР" ЕООД, с адрес по регистрация: с.Старчево, ул.“Солун“ №1,общ.Петрич ЕИК/БУЛСТАТ: 201669640
(наименование, организационна форма, седалище, БУЛСТАТ, данъчен №)Долуподписаният Стоян Димитров Вретенаров представляващ „СДВ СОЛАР"ЕООД, с адрес по регистрация: с.Старчево, ул.“Солун“ №1,общ.Петрич, ЕИК/БУЛСТАТ: 201669640 декларирам че всички инсалации в енергиен обект : “Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр“ в имот УПИ-IХ, кв,23 по плана на с. Старчево, общ.Петрич: мрежа НН, табла НН за външно електро захранване , както и вътрешна инсталеция на сградата, са изградени с изисканията за безопасност и технически норми съобразени с Наредба №3/09.03.2004 г.за устройство на електрическата уредба и електропроводните линий


Дата: 22.06.2012 Подпис:...................................
гр. Благоевград


Изх. №........./..............2012 г.Д Е К Л А Р А Ц И ЯОт инж. Иван Миладинов Достумски

Долуподписаният Иван Миладинов Достумски управител на “Стил Комплекс” ООД гр.Благоевград, БУЛСТАТ 101618538 декларирам че всички наши работници работели на енергиен обект : “Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр“ в имот УПИ-IХ, кв,23 по плана на с. Старчево, общ.Петрич са уведомени че обекта е поставен под напрежение.


Дата: 22.06.2012 Декларатор:...................................
гр. Благоевград /инж.Иван Достумски/Изх. №........./..............2012 г.
Д Е К Л А Р А Ц И ЯОт Стоян Димитров Вретенаров.

В качеството на представляващ
(собственик, управител, представляващ)

„СДВ СОЛАР" ЕООД, с адрес по регистрация: с.Старчево, ул.“Солун“ №1,общ.Петрич ЕИК/БУЛСТАТ: 201669640

(наименование, организационна форма, седалище, БУЛСТАТ, данъчен №)Декларирам че изградената от „СДВ СОЛАР"ЕООД енергиен : “Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр“ в имот УПИ-IХ, кв,23 по плана на с. Старчево, общ.Петрич принадлежи към първа ценова група : Фотоволтаични електроцентрала да 30 kwp монтирана на покрив -605,23 лв за МВтч определена с Решение № Ц – 18 на ДКЕВР от 20.06.2011 г. на основание § 8. ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011г.) във връзка с чл. 32 от ЗЕВИДата: 22.06.2012 Подпис:...................................
гр. Благоевград

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АДЗ А Я В Л Е Н И Е

От Стоян Димитров Вретенаров управител на ”СДВ СОЛАР” ЕООД

Адрес: с. Старчево,ул. „Солун“ №1, общ.Петрич, обл.Благоевградска

Телефон за връзка 0896 78 52 40Уважаеми г-н Изпълнителен директор,


Желая да сключим договор за достъп до електроразпределителната мрежа собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД находящи се в с.Старчево, общ.Петрич за присъединяване на “Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр“ в имот УПИ-IХ, кв,23 по плана на с. Старчево, общ.Петрич

Прилагам следните документи:
1. За юридически лица – копие от удостоверение за актуално състояние и копие от удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ;
2. Договор за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение България” АД
3. Разрешение за строеж
4. Разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация)
5. Еднолинейни схеми на главните електромерни табла, съгласувани от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
6. Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице – в случаите, когато заявлението се подава от трето лице;
7. Нотариален акт за учредяване право на строежДата: 22.06.2012 С уважение:
Гр.Благоевград

Изх. №........./..............2012 г.

СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ


1.Стоян Димитров Вретенаров гр.Благоевград, ул.“Страцин“ №9, вх.А, ет.1, ап.2 т, моб.0896/785240, Е-mail sdvsolar@mail.bg
Управител на ”СДВ СОЛАР” ЕООДс адрес с.Старчево, ул.“Солун“ №1, общ. Петрич БУЛ: 201669640 и МОЛ Стоян Димитров Вретенаров
Управител:
/ Стоян Вретенаров/
sdvsolar
 
Мнения: 16
Регистриран на: 10.04.2012 08:43
Местоположение: Благоевград

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот sdvsolar » 23.06.2012 17:19

засега е това
ако някой друг знае нещо да казва
sdvsolar
 
Мнения: 16
Регистриран на: 10.04.2012 08:43
Местоположение: Благоевград

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот Петков » 23.06.2012 18:25

Защо пускаш за Договор за достъп до мрежата, като по закон не трябва ?!
Аватар
Петков
 
Мнения: 155
Регистриран на: 27.01.2010 11:45

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот petyostoev » 23.06.2012 22:31

И аз вчера подадох Заявлението по чл.31.С малко настояване и консултация с началника, го приеха.
Но относно договора за използване на разпределитилната мрежа не пише в закона ,че трябва де се иска от инвеститора.
Логично е ЕРП - то да го предложи.И после да се иска договор за изкупуване.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот sdvsolar » 24.06.2012 06:52

пускам и договор за достъп и договор за потребител, защото сградата не е захранена с ток и сега взимам от съседа
когато я купих беше разграбена и не открихме никаде партида към енергото.
sdvsolar
 
Мнения: 16
Регистриран на: 10.04.2012 08:43
Местоположение: Благоевград

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот petyostoev » 24.06.2012 07:30

Ясно,аз съм си потребител,като физическо лице.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: Фиксиране на цена за централи до <30 кв

Мнениеот Emil_30 » 24.06.2012 18:48

И аз пуснах заявление за откриване на партида. Според КЕЦ-а това е искане за договор за икупуване и не е необходимо друго. Самият договор щял да бъде наличен след поне месец ана си хващам цената.
Emil_30
 
Мнения: 28
Регистриран на: 17.06.2012 20:07

Следваща

Назад към Присъединяване и узаконяване на централи, използващи енергията на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron