Закони и поднормативни актове

Закони

 • Закон за енергетиката
  Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
  Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Наредби

Решения

 • Становище на ДКЕВР от 12.02.2013г.
  Относно присъединяването на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници към електроразпределителните мрежи по реда на чл.24 и чл.25 от ЗЕВИ.
 • Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 28.06.2012 г.
  Решение на ДКЕВР относно преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW.
 • Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 28.06.2012 г.
  Решение на ДКЕВР относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане.
 • Решение на ДКЕВР № С – 06 от 23.07.2012 г.
  Решение на ДКЕВР относно издаване сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяем енергиен източник.

Национални стратегии и програми

 • Енергийна Стратегия на Република България до 2020 г.
  Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на Република България. Документът отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии.
 • Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
  Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) се основава на интегрирания подход по отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, при опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. Целта е да се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на възобновяеми енергийни източници.
 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.
  Програмата конкретизира тезите на Управленската програма на Правителството и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мерките за повишаване на ЕЕ. Основната цел е намаляване на енергийната интензивност на БВП, чрез намаляване на енергийната интензивност във всички икономически сектори – крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско стопанство.