Проектиране

Един от най-важните етапи при всяко начинание, е първоначалното планиране. От него зависи до голяма степен успеваемостта на Вашият проект. СТС Солар разполага с екип от квалифицирани инженери с пълна проектантска правоспособност, утвърдени от Българската Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Те ще Ви помогнат да планирате всяка стъпка от успешното реализиране на Вашата фотоволтаична система, благодарение на натрупаните специализирани технически познания и богат опит.

СТС Солар разработва цялостни проекти за всички видове фотоволтаични приложения, които се изпълняват без обвързаност с доставка:

  • предпроектни проучвания – разработка на системи на базата на индивидуалните потребности на клиента, статистика и анализи;
  • оценка на местоположения и сгради за PV приложения;
  • провеждане на симулации на добива на фотоволтаични електроцентрали и фотоволтаични самостоятелни и хибридни системи;
  • анализ на сложни сценарии на засенчване;
  • изчисления на електрическото и термично поведение на фотоволтаични модули от различни технологии;
  • слънчево-енергиен одит – доклад за оценка за наличния и прогнозен потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми източници, който показва екологичната и икономическата целесъобразност на даденото съоръжение;
  • идеен проект – оформя, развива и представя в общ вид инвестиционното намерение, за да може то да бъде възприето и оценено от финансиращата страна. Идейният проект е основа за следващите етапи от проектирането;
  • изработка на екзекутивни чертежи и работни проекти, готови за съгласуване с инстанциите и разпределителните дружества. Работните проекти представят в детайли всички технологични особености, които трябва да бъдат взети под внимание при изграждането на соларната инсталация.

СТС Солар изработва проекти както за соларни системи за свързване към обществената ел. мрежа, така и за автономни системи. Правилното и прецизно проектиране на базата на богат професионален опит и оптимални решения, до голяма степен гарантира ефективността на Вашата инвестиция.