63kW Соларна централа на покрив

Технически параметри

Област:Силистра
Вид:На покрив
Мощност:63kW
В експлоатация от:29.05.2012
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

Фотоволтаичната електроцентрала е изградена от 378 монокристални модула тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V. Модулите са разположени на 9 отделно обособени статични конструкции под 30° спрямо хоризонта и ориентирани на юг. На всяка конструкция, са разположени на два реда общо 42  модула, като на ред са по 21 броя. Произведената електрическа енергия се подава към 9 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 3 стринга, съставени от 14 последователно свързани модула.

Двата крайни модула от всеки стринг чрез DC кабел тип Radox solarcable 1 х 4 мм2 се свързват към входа на инверторите. Кабелът е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и е устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация. На входа на инвертора е монтирано табло постояннотоково, оборудвано с предпазители RT 28-32 – по един на двата полюса.

Инверторите, използвани за настоящия проект са Sunny Mini Central SMC 7 000TL – монофазни, с входове за 4 стринга, безтрансформаторни и с ниво на защита от външни атмосферни влияния IP 65.

Инверторите са групирани в две групи по три, като от всеки излиза кабел СВТ с 2 х 16 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в съответното междинно разпределително табло МРТ. Междинните разпределителни табла МРТ1, МРТ2 и МРТ3 и инверторите се монтират от северната страна на съответната конструкция. От всяко МРТ излиза кабел CBT-c 4 х 16 мм2  и отива на прекъсвач NB1 63A, триполюсен, с крива C, в главното разпределително табло – ГРТ. В ГРТ е осигурена защита от пренапрежение с катоден отводител Protec С 120/320(3+0), комплектуван с прекъсвач – разединител DZ-158 3P, 125A.

За главен предпазител в ГРТ е предвиден автоматичен прекъсвач NM1 250S 3P 125A, както и електромер VIP, оборудван с токови трансформатори ТТ 125/5А и EK RSTB – контролер за следене параметрите на мрежата.

За постигане на необходимите параметри на заземителната инсталация са използвани 6 заземителя, обединени в общ контур. Заземяването на инверторите, ГРТ и всички метални нетоководещи части се извършва като същите се свързват чрез заварка или болтово съединение към заземителния контур.

За изпълнение на мълниезащитната инсталация е избран мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E.S.E., с височина на мачтата 6,45 метра.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е „Sunny Web Box”, с вграден радиационен датчик (пирометър) и интерфейсна част за свързване към него на различни датчици за измерване на параметрите на околната среда. То се монтира при модулите със същата ориентация и наклон.