63kW Соларна централа на единична конструкция

Технически параметри

Област:Плевен
Вид:На земя
Мощност:63kW
В експлоатация от:22.06.2012
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

Фотоволтаичната инсталация е изградена от монокристални модули тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V. Определянето на броя модулите в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design, предоставен от производителя на инверторите. Цялата централа се състои от 369 модула оформящи статичнa конструкция с наклон 30°.

Произведената електрическа енергия се подава към 9 инвертора, Sunny Mini Central SMC 7 000TL. Kъм всеки инвертор се свързват по 3 стринга всеки от които съставен от 14 последователно свързани модула за PV1-PV6  и 13 последователно свързани модула за PV7-PV9 .

Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип RADOX Solarcable single core 1 х 4 мм2 се свързват към входа на инверторите.

Инверторите са групирани в три групи по три, като от всеки излиза кабел CBT-c 2х10 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло ГРТ.  Главното разпределително табло и инверторите се монтират от северната страна на съответната конструкция.

От инвертора излиза кабел CBT-c 2 х 10 мм2  и отива на прекъсвач NB1-63 50A, еднополюсен с крива C, в главното разпределително табло – ГРТ. В ГРТ е предвидена защита от пренапрежение с катоден отводител Protec 120/320 (3+0), комплектуван с прекъсвач – разединител DZ 158-125, триполюсен.

За главен предпазител в ГРТ е използван автоматичен прекъсвач NM1-250S/3300, триполюсен с електромагнитна защита 125 А, както и електронен мултиметър VIP, оборудван с токови трансформатори ТТ 125/5А и Elmark EK-RSTB – контролер за следене параметрите на мрежата.

За постигане на необходимите параметри на заземителната инсталация са използвани 6 заземителя, обединени в общ контур. Заземяването на инверторите, ГРТ и всички метални нетоководещи части се извършва като същите се свързват чрез заварка или болтово съединение към заземителния контур.

Mълниезащитната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E.S.E., с височина на мачтата 9,20 метра.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е „Sunny Web Box”.