60kW Соларна централа на парцел

Технически параметри

Област:Хасково
Вид:На земя
Мощност:60kW
В експлоатация от:29.06.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Tyco Electronics
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

Фотоволтаичната централа е изградена от 320 модула, оформящи 5 плочи: 1 плоча от 28 модула, 1 плоча от 52 модула и 3 плочи от 80 модула, всички с наклон 25°. Произведената електрическа енергия се подава към 4 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 5 стринга, съставени от 16 последователно свързани модула.

За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Tripower STP 15 000TL-10. Това са трифазни инвертори с два MPP тракера и входове за до 4 стринга за MPP тракер А и 1 за MPP тракер В. Последователното включване на модулите в стринг се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни Tyco куплунги. Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел RADOX Solarcable single core 1 х 4 mm2, се свързват към съответния вход на инвертора.

Инверторите са безтрансформаторни и са с много по-високо КПД, в сравнение с трансформаторните. Имат ниво на защита от външни атмосферни влияния IP65. Взаимните разстояния между инверторите, както и между инверторите и външните обекти, са проектирани съобразно изискванията на производителя SMA Technologies. Групирани са в главното разпределително табло посредством кабел CBT-c 4 х 10 мм2. ГРТ се свързва с кабел CАBT 3 х 95+50 мм2 с табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП. За главен предпазител ГРТ е предвиден автоматичен прекъсвач NM1-225S, 3P, 125 A. Главното разпределително табло и инверторите са монтирани от северната страна на конструкцията.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box, разполагащо с RS485 интерфейс за връзка с инверторите и със Sunny Sensor Box.

Заземителната инсталация е изградена от общ заземителен контур, съставен от стоманено-поцинкована шина 40/4 мм., положена в земята на дълбочина 0.6м. Монтирани са стоманено-поцинковани колове 50x50x5мм., L=1500 мм. и са свързани с шината. Свързването на заземителния контур с конструкциите се осъществява с помощта на “П”-образна планка, служеща за връзка на шината, конструкциите и алуминиевите носещи профили на панелите. На заземяване подлежат всички детайли от конструкцията на централата, всички инвертори и метални табла, както и всички метални нетоководещи части.

Мълниезащитната инсталация е предвидена с по голям периметър от необходимия поради факта, че в съседните имоти са изградени също такъв тип централи. При избрания по-голям периметър, те попадат в защитната зона на мълниеприемника, което облекчава мълниезащитата на съседните централи. Необходимостта, налагаща това решение е, че при реализацията проекта за фотоволтаичната електроцентрала,нейната мълниезащитна мачта ще внася значителни засенчвания в имота на инвеститора, което ще генерира загуби от електропроизводство. По този начин се намалява и броя на мълниеприемниците в съседните имоти и съответно на засенчванията.